Giải pháp quản lý thông minh

Giải pháp quản lý thông minh

Hệ thống dùng cho nhà máy

Hệ thống Factory line

FACTORY LINE SYSTEMS

Hệ thống thanh dẫn:

Loại 100.60A

Loại 30A

Loại 20A

Chức năng:

Cung cấp năng lượng cho hệ thống máy móc trong nhà máy

 

Hệ thống Trolley Ducts

TROLLEY DUCTS SYSTEM

Hệ thống thanh dẫn:

Con lăn dẫn điện

Giá đỡ và thanh ray

Các phụ kiện liên kết con lăn

Chức năng:

Cung cấp năng lượng cho hệ thống máy móc trong nhà máy lớn

Hệ thống điều khiển chiếu sáng

Hệ thống Full2way

FULL 2 WAY SYSTEM

Đặc điểm:

Giúp tiết kiệm điện

Đơn giản

Thuận tiện

Linh hoạt

Chức năng:

Kiểm soát chiếu sáng cho hệ thống lớn. Có đến 256 tuyến đèn.

Ứng dụng:

Văn phòng

Nhà máy

 

Hệ thống LASCL

TROLLEY DUCTS SYSTEM

Đặc điểm:

Đơn giản

Nhỏ gọn

Dễ cấu hình

Dễ lắp đặt

Chức năng:

Kiểm soát chiếu sáng cho hệ thống vừa và nhỏ.

Ứng dụng:

Văn phòng

Nhà máy

Phòng trưng bày