Gen-X

Gen-X

Công tắc

WTEGP51552S-1

WTEGP51552S-1

Loại 1 công tắc

WTEGP52562S-1

WTEGP52562S-1

Loại 2 công tắc

WTEGP53572S-1

WTEGP53572S-1

Loại 3 công tắc

WTEGP54562S-1

WTEGP54562S-1

Loại 4 công tắc

WTEGP55582S-1

WTEGP55582S-1

Loại 5 công tắc

WTEGP56572S-1

WTEGP52562S-1

Loại 6 công tắc

WTEG6503S-1
WEG57816B-1
WEG3020B

WTEG6503S-1 WEG57816B-1 WEG3020B

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn

220VAC  500W

Ổ cắm

WTEG56053S-1 + WEG15829B

WTEG6503S-1 WEG15929B

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất

16A  250V

WTEG6503S-1 WEG2501B WEG3020B WEG2364B

WTEG6503S-1 WEG2501B WEG3020B WEG2364B

Ổ cắm anten TV và ổ cắm điện thoại 4 cực

Mặt dùng cho ổ cắm

WTEG6503S

WTEG6503S

Mặt dùng cho 3 thiết bị

WTEG6506S

WTEG6506S

Mặt dùng cho 6 thiết bị

Mặt dùng cho công tắc điều chỉnh

WTEG6503S-1-G

WTEG6503S-1

Mặt dùng cho 3 thiết bị