Đèn Trần
NLP52602191
• Đèn: Bao gồm đèn (CFL 22 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø300 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...
NLP52603191
• Đèn: Bao gồm đèn (CFL 22 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø300 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...
NLP52604191
• Đèn: Bao gồm đèn (CFL 22 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø300 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...
NLP52605191
• Đèn: Bao gồm đèn (CFL 22 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø300 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...
NLP52606191
• Đèn: Bao gồm đèn (CFL 22 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø300 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...
NLP52607191
• Đèn: Bao gồm đèn (CFL 22 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø300 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...
NLP54702191
• Đèn: Bao gồm đèn (2 x CFL 14 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø400 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...
NLP54703191
• Batten T5 FBC41500 / FBC41502
• Chi tiết
• Đèn: Bao gồm đèn (2 x CFL 14 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø400 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...
NLP54704191
• Đèn: Bao gồm đèn (2 x CFL 14 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø400 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...
NLP54705191
• Đèn: Bao gồm đèn (2 x CFL 14 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø400 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...
NLP54706191
• Đèn: Bao gồm đèn (2 x CFL 14 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø400 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...
NLP54707191
• Đèn: Bao gồm đèn (2 x CFL 14 W)
• Nhiệt độ màu : Ánh sáng ban ngày mát mẻ
• Loại đường kính : Ø400 mm
• Màu sắc ánh sáng : 6500 K
...