Loại Tròn
HH-LW6010019
• Đường kính: 140 mm / Dày : 140 mm / chiều sâu : 95 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa)
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80
...
HH-LW6020019
• Đường kính: 140 mm / Dày : 140 mm / chiều sâu : 95 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa)
• Nhiệt độ màu : 2700 K
• CRI : 80
...
HH-LW6010119
• Đường kính: 178 mm / Dày : 178 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung khói
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80
...
HH-LW6020119
• Đường kính: 178 mm / Dày : 178 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung khói
• Nhiệt độ màu : 2700 K
• CRI : 80
...
HH-LW6010219

• Đường kính: 178 mm / Dày : 178 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung trong
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80
...
HH-LW6020219
• Đường kính: 178 mm / Dày : 178 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung trong
• Nhiệt độ màu : 2700 K
• CRI : 80
...
HH-LW6010319
• Đường kính: 130 mm / Dày : 130 mm / chiều sâu : 95 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa)
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80

...
HH-LW6020319
• Đường kính: 178 mm / Dày : 178 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung màu trắng
• Nhiệt độ màu : 2700 K
...