Loại Vuông
New
HH-LW60104K88
• Đường kính: 130 mm / Dày : 130 mm / chiều sâu : 95 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa)
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80
...
New
HH-LW60204K88
• Đường kính: 130 mm / Dày : 130 mm / chiều sâu : 95 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa)
• Nhiệt độ màu : 2700 K
• CRI : 80
...
New
HH-LW60105K88
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung khói
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80
...
New
HH-LW60205K88
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung khói
• Nhiệt độ màu : 2700 K
• CRI : 80
...
New
HH-LW60106K88
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung trong
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80
...
New
HH-LW60206K88
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung trong
• Nhiệt độ màu : 2700 K
• CRI : 80
...
New
HH-LW60107K88
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung màu trắng
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80
...
New
HH-LW60207K88
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung màu trắng
• Nhiệt độ màu : 2700 K
• CRI : 80
...
HH-LW6010419
• Đường kính: 130 mm / Dày : 130 mm / chiều sâu : 95 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa)
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80
...
HH-LW6020419
• Đường kính: 130 mm / Dày : 130 mm / chiều sâu : 95 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa)
• Nhiệt độ màu : 2700 K
• CRI : 80
...
HH-LW6010519
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung khói
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80
...
HH-LW6020519
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung khói
• Nhiệt độ màu : 2700 K
• CRI : 80
...
HH-LW6010619
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung trong
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80
...
HH-LW6020619
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung trong
• Nhiệt độ màu : 2700 K
• CRI : 80
...
HH-LW6010719
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung màu trắng
• Nhiệt độ màu : 6500 K
• CRI : 80
...
HH-LW6020719
• Đường kính: 168 mm / Dày : 168 mm / chiều sâu : 96 mm
• Kết thúc : Vỏ acrylic (Trắng sữa), Khung màu trắng
• Nhiệt độ màu : 2700 K
• CRI : 80
...