Cầu dao an toàn chống giật
ELB loại nhỏ cần gạt tiêu chuẩn
• Cần gạt tiêu chuẩn
• Số cực: 2P0E
• Dòng điện định mức: 30A
• Điện áp định mức: AC120-240V
• Dòng rò : 15mA/ 30mA
• Dòng rò không hoạt động : 7.5mA/ 15mA
• Bảo vệ chống giật
• Dòng ngắn mạch định mức: 1.5kA

...
ELB loại nhỏ cần gạt dài
• Cần gạt dài
• Số cực: 2P2E
• Dòng điện định mức: 15A, 20A, 30A
• Điện áp định mức: AC100- 240V
• Dòng rò hoạt động : 10mA/ 15mA/ 30mA,
• Dòng rò không hoạt động :6mA/ 7.5mA/ 15mA,
• Bảo vệ chống giật
• Dòng ngắn mạch định mức: 1.5kA
...
Loại J 2P0E
• Số cực: 2P0E
• Dòng điện định mức: 30A
• Điện áp định mức: AC120- 240V
• Dòng rò hoạt động : 30mA,
• Dòng rò không hoạt động : 15mA,
• Dòng ngắn mạch định mức: 2.5kA
...
Lọai J 15A
• Số cực: 2P2E
• Dòng điện định mức: 15A
• Điện áp định mức: AC120- 240V
• Dòng rò hoạt động : 15mA/30mA,
• Dòng rò không hoạt động: 7.5mA/ 15mA,
• Dòng ngắn mạch định mức: 1.5kA
...
Lọai J 20A
• Số cực: 2P2E
• Dòng điện định mức: 20A
• Điện áp định mức: AC120- 240V
• Dòng rò : 15mA/30mA,
• Dòng rò không : 7.5mA/ 15mA,
• Dòng ngắn mạch định mức:1.5kA
...
Lọai J 30A
• Số cực: 2P2E
• Dòng điện định mức: 30A
• Điện áp định mức: AC120- 240V
• Dòng rò hoạt động : 15mA/30mA,
• Dòng rò không hoạt động : 7.5mA/ 15mA,
• Dòng ngắn mạch định mức:1.5kA
...
Loại HB
• Số cực: 2P1E
• Dòng điện định mức: 6A-40A
• Điện áp định mức: AC 240V
• Dòng ngắn mạch định mức: 1.kA (6A) - 1.5kA (10-40A)
...