Cầu dao khối MCCB
BKW-30
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 30AF
• Dòng điện định mức: 3A-30A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 15/30 mA
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 0.4kg loại 2P; 0.5kg loại 3P

...
BKW-30C
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 30AF
• Gắn thanh DIN
• Dòng điện định mức: 5A-30A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 15, 30, 100 mA
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 0.4kg loại 2P; 0.5kg loại 3P

...
BKW-50
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 30AF
• Dòng điện định mức: 20A- 50A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 15 (dưới 30A)
30, 100 mA (trên 40A)
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 0.4kg loại 2P; 0.5kg loại 3P

...
BKW-50C
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 50AF
• Gắn thanh DIN
• Dòng điện định mức: 15A- 50A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 15, 30 mA
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 0.4kg loại 2P; 0.5kg loại 3P

...
BKW-50S
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 50AF
• Gắn thanh DIN
• Dòng điện định mức: 15A- 50A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 15, 30, 100 mA (2P)
100, 200, 500 mA (3P)
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 0.4kg loại 2P; 0.5kg loại 3P

...
BKW-60
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 60AF
• Dòng điện định mức: 15A- 60A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 15 (dưới 30A)
30, 100 (trên 40A)
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 0.4kg loại 2P; 0.5kg loại 3P

...
BKW-60S
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 60AF
• Gắn thanh DIN
• Dòng điện định mức: 60A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 30, 100 mA (2P)
100, 200, 500 (3P)
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 0.4kg loại 2P; 0.5kg loại 3P

...
BKW-100
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 100AF
• Gắn thanh DIN
• Dòng điện định mức: 60A, 75A, 100A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 30, 100-200-500 mA
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 0.6kg
...
BKW-100S
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 100AF
• Dòng điện định mức: 40A, 50A, 60A, 75A, 100A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 30, 100-200-500 mA
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 1.1kg loại 2P; 1.2kg loại 3P
...
BKW-150S
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 150AF
• Dòng điện định mức: 125A, 150A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 30, 100-200-500 mA
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 1.1kg loại 1P; 1.2kg loại 2P
...
BKW-225
• Số cực: 3P
• Kích thước khung 225AF
• Dòng điện định mức: 125A, 150A, 175A, 200A, 225A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 30, 100-200-500 mA
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 1.8kg
...
BKW-250
• Số cực: 3P
• Kích thước khung 250AF
• Dòng điện định mức: 250A
• Điện áp định mức: 100-200V dùng chung
• Dòng rò: 30, 100-200-500 mA
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 1.8kg
...
BKW-400
• Kích thước khung 400AF
• Dòng điện định mức: 250A, 300A, 350A, 400A
• Điện áp định mức: 100-200-415V dùng chung
• Dòng rò: 30, 100-200-500 mA
• Bảo vệ chống giật
• Trọng lượng : 4.8kg
...
BBW-30
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 30AF
• Dòng điện định mức: 3A, 5A, 10A, 15A, 20A, 30A
• Điện áp định mức: 500V
• Dòng cắt: 1.5kA (415V)
2.5kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.3kg loại 2P; 0.4 loại 3P
...
BBW-30C
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 30AF
• Gắn thanh DIN
• Dòng điện định mức: 3A, 5A, 10A, 15A, 20A, 30A
• Điện áp định mức: 500V
• Dòng cắt: 1.5kA (415V)
2.5kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.3kg loại 1P; 0.4 loại 2P
...
BBW-50
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 50AF
• Dòng điện định mức: 20A, 30A, 40A, 50A
• Điện áp định mức: 500V
• Dòng cắt: 1.5kA (415V)
2.5kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.3kg loại 1P; 0.4 loại 2P
...
BBW-50S
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 50AF
• Gắn thanh DIN
• Dòng điện định mức: 5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 40A, 50A
• Điện áp định mức: 500V
• Dòng cắt: 2.5kA (415V)
10kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.3kg loại 1P; 0.4 loại 2P
...
BBW-60
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 150AF
• Dòng điện định mức: 3A-60A
• Điện áp định mức: 600V
• Dòng cắt: 2.5kA (415V)
5.0kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.8kg loại 2P; 1.2 loại3P
...
BBW-60S
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 60AF
• Gắn thanh DIN
• Dòng điện định mức: 60A
• Điện áp định mức: 500V
• Dòng cắt: 2.5kA (415V)
10kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.3kg loại 2P; 0.4 loại 3P
...
BBW-100
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 100AF
• Gắn thanh DIN
• Dòng điện định mức: 20A-100A
• Điện áp định mức: 500V
• Dòng cắt: 5kA (415V)
25kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.5kg
...
BBW-100S
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 100AF
• Dòng điện định mức: 50A-100A
• Điện áp định mức: 600V
• Dòng cắt: 25kA (415V)
50kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.8kg loại 2P; 1.2 loại 3P
...
BBW-150S
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 150AF
• Dòng điện định mức: 125A. 150A
• Điện áp định mức: 600V
• Dòng cắt: 25kA (415V)
50kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.8kg loại 2P; 1.2 loại 3P
...
BBW-225
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 220AF
• Dòng điện định mức: 125A, 150A, 175A, 200A, 225A
• Điện áp định mức: 600V
• Dòng cắt: 25kA (415V)
50kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 1.4kg loại 2P; 1.6 loại 3P
...
BBW-250
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 250AF
• Dòng điện định mức: 250A
• Điện áp định mức: 600V
• Dòng cắt: 25kA (415V)
50kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 1.4kg loại 2P; 1.6 loại 3P
...
BBW-400
• Số cực: 2P/3P
• Kích thước khung 400AF
• Dòng điện định mức: 125A, 150A, 175A, 200A, 225A
• Điện áp định mức: 600V
• Dòng cắt: 25kA (415V)
50kA (100V, 200V)
• Cầu dao ngắt mạch điện
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 4kg loại 2P; 4.6 loại 3P
...